Kişisel Veri İşleme Politikası

Sayın Müşterilerimiz, Tedarikçilerimiz, Çalışanlarımız, Çalışan Adaylarımız, İş Ortaklarımız, Potansiyel Müşterilerimiz, FINDIKZADE İŞİTME CİHAZLARI (“Firma ve/veya Şirket”) olarak kişisel verilerinizin korunmasına büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla kişisel verileriniz ve işleme süreçleri hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

1.İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR?

a.Müşterilerimiz ve Potansiyel Müşterilerimiz açısından

 • Kimlik bilgileriniz (Ad, soyad),
 • İletişim bilgileriniz (telefon numarası, e-posta adresi),
 • Ürün Satış Bilgileri (Satış bilgileri, Satış Tarihi, Zamanı, Ödeme Şekli, Kredi kartı ile ödeme olması halinde bilgileriniz kaydedilmeksizin ilgili ödeme kuruluşuna aktarılmaktadır.),
 • Faturada bulunmasını istemeniz haline (T.C. kimlik numarası, vergi numarası, şahıs şirketi bilgileri),
 • İmza Sirkülerinde yer alan bilgiler,
 • Talep ve şikayetlerinizin çözümü için işlenen kişisel veriler.
 • Elektronik ticari ileti izni vermeniz halinde iletişim bilgileriniz pazarlama amacı ile,

b.Tedarikçi, İş Ortakları Çalışanları ve Yetkilileri açısından;

 • Kimlik bilgileriniz (ad, soyad, TCKN),
 • İletişim bilgileriniz (telefon numarası, e-posta adresi),
 • Ürün veya Hizmet Satış Bilgileri (Satış bilgileri, Satış Tarihi, Zamanı, Ödeme Şekli, Kredi kartı ile ödeme olması halinde bilgileriniz kaydedilmeksizin ilgili ödeme kuruluşuna aktarılmaktadır.),
 • Faturada bulunmasını istemeniz haline (T.C. kimlik numarası, vergi numarası, şahıs şirketi bilgileri),
 • İmza Sirkülerinde yer alan bilgiler.

c.Çalışan Adaylarımız

 • Kimlik bilgileriniz (ad, soyad, doğum tarihi, TCKN, Doğum Yeri, Tarihi),
 • İletişim bilgileriniz (adres, e-posta adresi, telefon numarası),
 • Cinsiyet bilginiz,
 • Eğitim ve mesleki bilgileriniz,
 • Referanslara ilişkin bilgileriniz,
 • Başvuruda bizim sunmuş olduğunuz genel özgeçmişinize dair bilgiler,
 • Ehliyet durumunuz.

d.Çalışanlarımız açısından

 • Kimlik Bilgileriniz (ad soyad, doğum tarihi, TCKN, Adres),
 • İletişim bilgileriniz (adres, e-posta adresi, telefon numarası),
 • Ehliyet durumunuz,
 • Sağlık Raporunuz,
 • Fotoğrafınız,
 • Özgeçmişiniz,
 • Performans Durumunuz, Alınan Eğitimleriniz, Kanunen zorunlu olarak işlenmesi gereken bilgileriniz, İş Sırasındaki Yönetim Hakkı Kapsamında İşlenen Şirket Yönetmelikleri ve Kanun kapsamında işlenen verileriniz,
 • İşyerine giriş çıkış kayıtlarınız,
 • İşyerinde kamera kayıtlarının alınması kapsamında alınan verileriniz,
 • Çalışmanız sırasında işverenin Yönetim hakkı kapsamında işlenen verileriniz,
 • Kullandığınız elektronik aletlerin takibi ve izlenmesi kapsamında işlenen veriler

2.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI, TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz; yukarıda belirlenen her bir ilgili kişi bakımından, işe alımlar ve iş alım sonrası iş sözleşmesi kurulması ile, şirketimiz tarafından formlar veya sair elektronik yöntemler vasıtası ile, Şirketimizin yapmış olduğu sözleşmeler gereğince yapılan yazışmalar, Tedarikçilere sağlanan platformlar ile toplanmaktadır. Kişisel verileriniz aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda Kanun’un 5.ve 6.maddesinde yer alan hukuki sebeplere bağlı olarak işlenmektedir.

Açık Rızanıza Bağlı Olarak
 • Elektronik ticari ileti izni verilmesi halinde, yapılmış olan kampanyalar ve reklam amaçlı gönderiler ile,
 • İşe alım yapılması halinde, gerektiği durumlarda İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunundan doğan yükümlülükler gereği yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacı

ile,

Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi
 • Mevzuattan kaynaklanan saklama yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla,
 • Mevzuattan kaynaklanan idari kuruluşlara bildirim yükümlülüklerimizin yerine

getirilmesi amacı ile,

 • İSG ve Genel Sağlık Mevzuatından kaynaklanan sebeplerle eğitimlerin yapılması ve Mevzuattan kaynaklı sebeplerle ilgili kuruluşlara bilgi verilmesi
Bir Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan Doğruya İlgili olması kaydıyla,
 • Maaş banka hesaplarının açılabilmesi, zorunlu BES ödemeleri, sağlık sigortalarının kurulabilmesi, sosyal güvenlik prim ödemelerinin yapılabilmesi,
 • İş ilişkisinin kurulabilmesi amacı ile,
 • Ücretli          sunduğumuz hizmetler bakımından, fatura düzenlenmesini talep etmeniz halinde fatura düzenlenebilmesi amacıyla ,
 • Talep ve şikayetlerinizin yönetimi kapsamında Şirket adına veya kişisel olarak yaptığınız taleplerin kaydının tutulması ve bu taleplerin çözümü amacı ile,
 • Tedarikçilerimizden aldığımız hizmet veya ürünlerde Taraflar arasında kişisel verilerin işlenmesinin gerekmesi halinde,
 • Satın Alım sonrası operasyonel süreçlerin yerine getirilebilmesine bağlı olarak, ilgili kişilerin bilgilerini kaydetmek amacıyla
Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünün Yerine Getirebilmesi için Zorunlu Olması
 • Çeşitli idari kuruluşlar tarafından yapılan denetimlerde, denetimler kapsamında verilen bildirim yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacı ile,
 • Tedarikçilerimiz ve hizmet aldığımız firmaların hukuki yükümlülükleri yerine

getirip getirmediğinin denetimi amacı ile,

 • Size ilişkin sistemimizde oluşturduğumuz kayıtların diğer müşterilere ilişkin kayıtlardan ayırt edilebilmesini sağlamak amacıyla kimlik ve iletişim bilgilerinizi
İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması
 • Web Sitemiz üzerinden veya Şirkete ait olan sosyal medya kanalları üzerinden kendiniz tarafından yapılan talep, şikayet ve direkt mesajların cevaplandırılması ve bu süreçlerin kayıt altında tutulması amacı ile,
Bir hakkın tesisi, korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Adli veya idari süreçlerde saklama yükümlülüklerimiz gereğince veya olası dava veya denetim süreçlerinin kayıt altına alınabilmesi amacı ile,
 • Dava süreçlerinin yürütülebilmesi ve hukuki süreçlerde hak kaybı yaşanması amacı ile,
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
 • Size ilişkin sistemimizde oluşturduğumuz kayıtların diğer müşterilere ilişkin kayıtlardan ayırt edilebilmesi,
 • Fiziksel mekan güvenliğinin sağlamak için kamera kaydı gibi güvenliğin sağlanmasına amacına yönelik olarak

İşlemekteyiz.

3.KİŞİSEL VERİLERİNİZ AKTARILMASI

Şirket olarak kişisel verilerinizi;

 1. Bilişim teknolojileri ya da uzmanlık gerektiren danışmanlık vb. hizmetlerini almak, kişisel veri toplama süreçlerinde ürün ve hizmet desteği almak gibi amaçlarla yurtiçinde yer alan iş ortakları ve hizmet sağlayıcılarıyla (veri tabanı, danışmanlık, vb. hizmeti veren firmaları ile) veya gerekmesi halinde Kanun’un 9.maddesinde yer alan yurtdışına aktarım şartları yerine getirilerek yurtdışında yer alan iş ortakları ve hizmet sağlayıcıları ile,  
 2. Yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşları ile adli makamlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve dava ve cevap hakları gibi yasal haklarımızı kullanabilmek amacıyla bizden istenen bilgileri anılan bu kurum, kuruluş ve makamlara,
 3. Ücret ödemesi gerektiren bir süreçte, ödemenizi kredi kartı ile yapmanız halinde kredi kartı bilgilerinizi Şirket tarafından kaydedilmeksizin ilgili banka, elektronik ödeme kuruluşu vb. hizmeti sağlayan üçüncü kişilere,
 4. Hizmetlerimizin yerine getirilmesi amacı iş ortağı konumunda bulunduğumuz tedarikçilerimiz veya iş ortağı olmasak bile ürün veya hizmet satın alımında bulunduğumuz tedarikçilerimiz ile,
 5. Eğitimler alınması ve mevzuata uyum kapsamında çalıştığımız iş ortakları ile, Kanundan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için çalıştığımız avukat, mali müşavir, iş güvenliği uzmanı v.b. hukuki kişiler ile paylaşmaktayız.

4.HAKLARINIZ

Kanun’un 11. maddesi gereğince; bu Politikanın “İletişim” bölümünde yer alan yöntemlerle Şirket’e başvurarak:

 1. Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurtiçinde veya yurtdışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme
 7. Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

5.İLETİŞİM

Başvurularınızı Veri Sorumlusu olarak Şirket’in söz konusu başvuru prosedürü için tahsis edilmiş olan e- posta adresine info@odyocenter.com Sistem üzerindeki kayıtlı e-postanızdan, Üçgen Bakım Hizmetleri’nin findikzadeisitme@hs01.kep.tr kep adresine veya Şirket’in aşağıda belirtilen adresine yazılı adresine yazılı olarak iletebilirsiniz (İlgili talebin yasalar gereği belirli bir prosedürde yapılması gereken hallerde söz konusu prosedüre uyulması gerektiğini hatırlatmak isteriz.)

Adres  :TURGUT ÖZAL MİLLET CAD. NO:511 FINDIKZADE FATİH İSTANBUL

Telefon  :(212) 586-4947

×
Merhaba, İşitme cihazları hakkında bilgi almak ister misiniz?

E-Bültenimize Katılın